• videos gay
 •  top

  Regulamin

  13 Bieg Filipidesa

  4 Mistrzostwa Polski Bankowców

  4 Mistrzostwa Polski Nauczycieli

  REGULAMIN

  Bieg główny: 10 km. Atest PZLA

  I.Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania i prozdrowotnego trybu życia. Propagowanie idei szlachetnej rywalizacji sportowej, idei olimpijskich.
  2. Integracja społeczności lokalnej.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  4. Obchody Święta Szkoły – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku
  5. Obchody 100-lecia Niepodległości Polski
  6. Umożliwienie weryfikacji uzdolnień sportowych.

  II.Termin i miejsce:

  1. Pasłęk, 26.05.2018 r. (sobota)
  2. Start: godzina 15:00.
  3. Start i meta biegu znajdować się będą na ulicy 3-go Maja obok budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.
  4. Biuro biegu znajdować się będzie na ulicy 3-go Maja 21 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

  III.Dystans, trasa, pomiar:

  1. Dystans: 10 kilometrów – bieg główny. Trasa z atestem PZLA.
  2. Trasa: asfalt, 4 pętle.
  3. Pomiar prowadzony będzie elektronicznie za pomocą chipów.

  IV.Organizatorzy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku. 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21. Tel: 55 248 2417
  2. Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS Pasłęk; 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21. NIP: 578-27-33-008. Tel/fax: 55 248 24 17.. E-mail:piazz@wp.pl.

  V.Patronat Honorowy:

  1. Burmistrz Pasłęka
  2. Polski Komitet Olimpijski
  3. Polski Związek Lekkiej Atletyki

  VI.Zasady uczestnictwa:

  1. W biegu głównym na dystansie 10 km. mogą brać udział osoby, które do dnia biegu ukończyły 16 rok życia, niepełnoletni za zgodą rodziców – druk zgody do pobrania, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji podczas biegów długich i dokonały kompletnego zgłoszenia do zawodów.
  2. Zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej – biegach długich. Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej – biegach długich.
  3. Zawodnicy z niepełnosprawnością dotyczącą kończyn dolnych i poruszający się na wózkach typu hand bike dokonują zgłoszenia na ogólną listę startową. Dystans wyścigu „wózkarzy” wynosi około 2,5 km.
  4. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania. Zawodnicy „hand bike” umieszczając numery startowe na wózku w widoczny dla sędziów sposób.
  5. Uczestnicy podczas rywalizacji poruszają się tylko i wyłącznie po nawierzchni asfaltowej wyznaczonych na trasę biegu ulic oraz według oznakowania i komunikatów sędziowskich (zamieszczonych także na tablicy informacyjnej w biurze zawodów). Niestosowanie się do powyższego będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika biegu.
  6. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 1 godzinę i 20 minut. Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu, zobowiązany jest do zejścia z jezdni a po dotarciu do biura zawodów zgłoszenia się do obsługi pomiaru czasu.
  7. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (udostępniony nieodpłatnie w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak aby finalnie znajdował się on max. około 20cm od podeszwy stopy/buta.
  8. Nagrody zawodnicy odbierają osobiście w dniu zawodów o wyznaczonej i podanej komunikatem w dniu imprezy godzinie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców.
  9. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  10. Wraz z niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

  VII.Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia udziału w biegu głównym na dystansie 10 km uczestnicy dokonują drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie do dnia 23.05.2018r. Limit zgłoszeń elektronicznych: 240.
  2. Zgłoszenia do biegu w dniu imprezy 26.05.2018r. będzie można również dokonać w biurze zawodów. Limit zgłoszeń do wyczerpania pakietów startowych.
  3. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w dniu 26.05.2018r. w biurze zawodów mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. 3-go Maja 21, w godzinach 11:00 – 14:30.
  4. Numery startowe wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  5. W wyjątkowych sytuacjach, odebranie pakietu startowego w imieniu osoby widniejącej na liście startowej możliwe jest na podstawie pisemnego upoważnienia z kserokopią dowodu osobistego, czytelnie podpisaną przez osobę upoważniającej z dodatkową adnotacją „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.
  6. Aby wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej Mistrzostw Polski Bankowców należy podczas dokonywania zgłoszenia elektronicznego w „Danych do zawodów” zaznaczyć dodatkową opcję udziału w kategorii „Mistrzostwa Polski Bankowców”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce bankowej podpisanego przez uprawnione do tego władze banku.
  7. Aby wziąć udział klasyfikacji dodatkowej Mistrzostw Polski Nauczycieli należy podczas dokonywania zgłoszenia zaznaczyć dodatkową opcję udziału w kategorii „Mistrzostwa Polski Nauczycieli". Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce oświatowej na stanowisku nauczyciel.
  8. Aby wziąć udział w klasyfikacji Hand bike należy zaznaczyć właściwą opcję w panelu zgłoszeniowym podczas zgłoszeń elektronicznych lub w biurze zawodów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, obowiązek posiadania dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, do wglądu przez organizatora leży po stronie uczestnika biegu.
  9. Do Klasyfikacji zespołowejw zgłoszeniu w „Dane do zawodów” należy podać jednobrzmiącą nazwę Klubu (jednakowa pisownia we wszystkich dokonywanych przez członków drużyny zgłoszeniach).
  10. W kategorii Mieszkańcy gminy Pasłęk będą klasyfikowani zawodnicy, którzy podczas dokonywania zgłoszenia w „Danych do zawodów” zaznaczą dodatkową opcję udziału w kategorii „Mieszkańcy gminy Pasłęk”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Pasłęk.
  11. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeśli uczestnik właściwie wypełnił i przekazał organizatorom formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty wpisowego.
  12. W razie jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem, płatnościami prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rejestracja@sts-timing.pl

  VIII.Opłata startowa – wpisowe:

  1. W terminie do 23.05.2018r: 15zł. Limit zgłoszeń: 240.
  2. W dniu imprezy, tj. 26.05.2018r: 30zł. Limit zgłoszeń, do wyczerpania pakietów startowych.
  3. Opłaty dokonujemyw trakcie procesu zapisów elektronicznych do dnia 23.05.2017r. (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora biegu).
  4. W dniu zawodów opłatę startową wnosimy w biurze zawodów.
  5. Z opłaty startowej - wpisowego zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk, którzy w terminie do 23.05.2018r. dokonali zgłoszenia elektronicznego. Po tym terminie mieszkańców miasta i gminy Pasłęk obowiązuje opłata startowa w wysokości 15zł.
  6. Nie zwracamy dokonanej opłaty startowej – wpisowego. Nie jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika.
  7. Organizator wystawia rachunek na żądanie uczestnika Biegu Głównego.
  8. Rachunki wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej.
  9. Opłata startowapowinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

  IX.Świadczenia:

  1. Zawodnicy otrzymują:
   - numer startowy
   - agrafki
   - pomiar czasu
   - obsługę sędziowską i informacyjną
   - opiekę medyczną
   - upominki od sponsorów
   - napoje, wodę – stoisko z napojami
   - na mecie biegu okolicznościowy medal
   - do dyspozycji zawodników zapewniamy przebieralnie, prysznice, umywalki

  X.Klasyfikacja końcowa, nagrody

  1.Klasyfikacja generalna:

  A. Mężczyźni:

  - Miejsca I-III: puchary, nagrody finansowe (I m: 700 zł; II m: 600zł; III m: 500 zł).

  B. Kobiety:

  - Miejsca I-III: puchary, nagrody finansowe (I m: 700 zł, II m: 600zł, III m: 500 zł).

  • Zawodnik odbierający nagrodę zobowiązany jest posiadać: PESEL, NIP oraz dokładne informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
  • Nagrody za klasyfikację generalną nie dublują się z nagrodami w kategorii wiekowej to znaczy, że jeśli zawodnik/zawodniczka otrzymał/ ła nagrodę w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.
  • Wysokość nagród finansowych może ulec zmianie. W razie zmian zostaną one podanie do wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.

   

  2.Kategorie wiekowe:

  O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

  A. Mężczyźni:
  M: 16- 19 lat
  M: 20- 29 lat
  M: 30- 39 lat
  M: 40 - 49 lat
  M: 50 - 59 lat
  M: 60 - 69 lat
  M: 70 - 80 lat
  M: ponad 80 lat

  B. Kobiety:
  K: 16 - 19 lat
  K: 20 - 29 lat
  K: 30 - 39 lat
  K: 40 - 49 lat
  K: 50 - 59 lat
  K: 60 - 69 lat
  K: 70 - 80 lat
  K: ponad 80 lat

  a) Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują nagrody finansowe* w wysokości I m: 100zł, II m: 75zł, III m: 50zł.
  b) Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przyznane zostaną puchary lub statuetki.
  * nagrody finansowe uzależnione są od zaangażowania sponsorów.

  3.Klasyfikacja zespołowa:

  a) W ramach zespołu klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników (mogą być drużyny mieszane) danego zespołu. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanego zespołu. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i instytucji, grup firmowych, grup nieformalnych (tzw. koleżeńskich). Im mniejsza suma czasów osiągniętych przez poszczególnych zawodników tym wyższa pozycja drużyny w klasyfikacji końcowej.

  b) Najlepsze III zespoły otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.

   

  4.Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli:

  a) W kategorii będą klasyfikowani zawodnicy, którzy podczas dokonywania zgłoszenia w „Danych do zawodów” zaznaczą dodatkową opcję udziału w kategorii „Mistrzostwa Polski Nauczycieli”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce oświatowej na stanowisku nauczyciel.

  b) Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.

  c) Każdy sklasyfikowany uczestnik Mistrzostw Polski Nauczycieli otrzyma Certyfikat udziału w zawodach.


  5.Klasyfikacja Mistrzostw Polski Bankowców:

  a) W kategorii będą klasyfikowani zawodnicy, którzy podczas dokonywania zgłoszenia w „Danych do zawodów” zaznaczą dodatkową opcję udziału w kategorii „Mistrzostwa Polski Bankowców”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce bankowej podpisanego przez uprawnione do tego władze banku.

  b) Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.

   

  7. Klasyfikacja mieszkańców gminy Pasłęk:

  a) W kategorii będą klasyfikowani mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk, którzy podczas dokonywania zgłoszenia w „Danych do zawodów” zaznaczą dodatkową opcję udziału w kategorii „Mieszkańcy gminy Pasłęk”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Pasłęk.

  b) Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe lub upominki od sponsorów.

   

  8. Klasyfikacja Hand bike.

  a) Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody finansowe lub rzeczowe.

   

  9.Losowanie wartościowych nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników biegu głównego, m.in. vouchery na weekend w ośrodku wypoczynkowym, sprzęt sportowy.

  XI.Zasady finansowania:

  1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
  2. Zawodnicy przyjeżdżają i biorą udział w biegu na koszt własny lub organizacji delegującej.

   XII.REGULAMIN - Biegi towarzyszące - dzieci i młodzieży

  1. Biegi towarzyszące odbywać się będą w dniu 26 maja 2018 roku (sobota), w godzinach 13:40 – 14:30.
  2. Zapisy do 15 minut przed biegami w budynku SP3 przy ul. 3 Maja 21.
  3. Wpisowego nie pobiera się.
  4. Start do biegów towarzyszących będzie miał miejsce na linii startu do biegu głównego, tj. na ulicy 3-go Maja- obok budynku SP3 Pasłęk.
  5. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są zgłoszenia się w biurze zawodów (celem wpisania na listę startową oraz odebrania kartki startowej).
  6. W biegach towarzyszących biorą udział dzieci, uczniowie szkół, za których odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni prawni opiekunowie.
  7. Uczestnicy biegów towarzyszących nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  8. Niepełnoletni mogą być pod tymczasową opieką nauczycieli pod warunkiem okazania list zgłoszeniowych do biegów, potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają uczniowie.
  9. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji szkolnych!!!
   1. Uczestnicy biegow towarzyszących podczas zapisów okazują podpisaną przez rodziców lub odpowiednie osoby zgody rodzica nieletniego uczestnika biegów.
  10. Orientacyjny czas startu do biegów towarzyszących:(W przypadku dużej liczby startujących, rozdzielnie dziewczęta i chłopcy)

   - 13:30 - (1) Bieg Krasnala – 200m. (dzieci ur. 2013r. i młodsze)
   - 13:40 - (2) Bieg Małego Skrzata – 400m. (dzieci ur. 2011/ 2012r.)
   - 13:50 - (3) Bieg Dużego Skrzata  – 400m. (ur. 2009/ 2010r.)
   - 14:00 - (4) Bieg Szalonego Małolata – 800m. (ur. 2007/2008r.)
   - 14:10 - (5) Bieg Nastolatka – 800. (ur. 2005/2006r.)
   - 14:20 - (6) Bieg Nadziei Olimpijskich – 1000m. (ur. 2004/2003r. – klasyfikacja oddzielna oraz ur. 2002r. – klasyfikacja prowadzona w przypadku udziału co najmniej 3 uczestników jednej płci)

  11. Organizatorzy przewidują medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.
  12. Nagrody:
   Za zajęcie miejsc I-III – puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane na podium przy mecie bezpośrednio po zakończeniu każdego z biegów.

  XIII.Postanowienia końcowe dla biegu głównego i biegów towarzyszących

  1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  3. Uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb zabezpieczających imprezę, tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wolontariuszy oraz innych służb porządkowych.
  5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w miejscu odbywania się imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
  7. Uczestnicy przebywają i poruszają się na terenie imprezy wg oznaczeń i komunikatów odpowiedzialnych służb.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

  XIV.Inne

  • Dyrektor wykonawczy, sportowy: Piotr Zienkiewicz, tel: +48 694 798 118; e-mail: piazz@wp.pl
  • Dyrektor wykonawczy z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku: Marek Sarnowski, tel: +48 600 980 141

  Organizatorzy

 • adultjoy latex shemales