• videos gay
 •  top

  Regulamin

  14 Bieg Filipidesa

  Klasyfikacja Open
  5 Mistrzostwa Polski Nauczycieli
  5 Mistrzostwa Polski Bankowców
  Kategorie wiekowe
  Klasyfikacja drużynowa
  Klasyfikacja hand-bike
  Klasyfikacja Pasłęczan

  REGULAMIN

  Bieg główny: 10 km. Atest PZLA

  I. Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania i prozdrowotnego trybu życia. Propagowanie idei szlachetnej rywalizacji sportowej, idei olimpijskich.
  2. Integracja społeczności lokalnej.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  4. Obchody Święta Szkoły – Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku
  5. Umożliwienie weryfikacji uzdolnień sportowych.

  II. Termin i miejsce:

  1. Pasłęk, 11.05.2019 r. (sobota)
  2. Start: godzina 15:00.
  3. Start i meta biegu znajdować się będą na ulicy 3-go Maja obok budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.
  4. Biuro biegu znajdować się będzie na ulicy 3-go Maja 21 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku.

  III.Dystans, trasa, pomiar:

  1. Dystans: 10 kilometrów – bieg główny. Trasa z atestem PZLA.
  2. Trasa: asfalt, 4 pętle.
  3. Pomiar prowadzony będzie elektronicznie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym.

  IV.Organizatorzy:

  1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku. 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21. Tel: 55 248 2417
  2. Uczniowski Klub Sportowy GIMPAS Pasłęk; 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21. NIP: 578-27-33-008. Tel: 55 248 24 17.. e-mail:piazz@wp.pl.

  V.Patronat Honorowy:

  1. Burmistrz Pasłęka
  2. Starosta Elbląski
  3. Polski Komitet Olimpijski
  4. Polski Związek Lekkiej Atletyki

  VI.Zasady uczestnictwa:

  1. W biegu głównym na dystansie 10 km. mogą brać udział osoby, które do dnia biegu ukończyły 16 rok życia, niepełnoletni za zgodą rodziców – druk zgody do pobrania, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji podczas biegów długich i dokonały kompletnego zgłoszenia do zawodów.
  2. Zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej – biegach długich. Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej – biegach długich.
  3. Zawodnicy dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku osobowego co jest warunkiem udziału w imprezie.
  4. Zawodnicy z niepełnosprawnością dotyczącą kończyn dolnych i poruszający się na wózkach typu hand-bike dokonują zgłoszenia na ogólną listę startową. Wyścig ma charakter pokazowy. Odbędzie się pod warunkiem dokonania kompletnego zgłoszenia elektronicznego przez minimum 10 zawodników. Dystans wyścigu „wózkarzy” wynosi około 4 km. W związku z pokazowym charakterem wyścigu nagród nie przyznaje się. Pierwszy zawodnik oraz zawodniczka otrzymują na mecie pamiątkowe puchary, medale „finishery” oraz upominki od sponsorów.
  5. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia numeru startowego z umieszczonym z tyłu chipem w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania. Zawodnicy „hand bike” umieszczając numery startowe na wózku w widoczny dla sędziów sposób.
  6. Uczestnicy podczas rywalizacji poruszają się tylko i wyłącznie po nawierzchni asfaltowej wyznaczonych na trasę biegu ulic oraz według oznakowania i komunikatów sędziowskich (zamieszczonych także na tablicy informacyjnej w biurze zawodów). Niestosowanie się do powyższego będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika biegu.
  7. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 1 godzinę i 20 minut. Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu, zobowiązany jest do zejścia z jezdni a po dotarciu do biura zawodów zgłoszenia się do obsługi pomiaru czasu.
  8. Nagrody zawodnicy odbierają osobiście w dniu zawodów o wyznaczonej w programie imprezy godzinie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Nagrody nie odebrane podczas dekoracji nie będą przesyłane pocztą ani w żaden inny sposób doręczane w innym terminie.
  9. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  10. Wraz z niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

  VII.Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia udziału w biegu głównym na dystansie 10 km oraz wyścigu pokazowym wózkarzy „hand-bike” na dystansie 2,5km. uczestnicy dokonują drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie do dnia 09.05.2019r. Limit zgłoszeń elektronicznych: 300.
  2. Zgłoszenia do biegu w dniu imprezy 11.05.2019r. będzie można również dokonać w biurze zawodów mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. 3-go Maja 21 w godz. 12:00 do godz. 14:30. Limit zgłoszeń do wyczerpania pakietów startowych.
  3. Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w dniu 11.05.2019r. w biurze zawodów mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. 3-go Maja 21, w godzinach 12:00 – 14:30.
  4. Numery startowe wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
  5. W wyjątkowych sytuacjach, odebranie pakietu startowego w imieniu osoby widniejącej na liście startowej możliwe jest na podstawie pisemnego upoważnienia z kserokopią dowodu osobistego, czytelnie podpisaną przez osobę upoważniającej z dodatkową adnotacją „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.
  6. Aby wziąć udział w klasyfikacji specjalnej: Mistrzostwa Polski Bankowców należy podczas dokonywania zgłoszenia elektronicznego w „Danych do zawodów” zaznaczyć dodatkową opcję „Bankowiec”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce bankowej podpisanego przez uprawnione do tego władze banku.
  7. Aby wziąć udział w klasyfikacji specjalnej: Mistrzostwa Polski Nauczycieli należy podczas dokonywania zgłoszenia zaznaczyć dodatkową opcję „Nauczyciel". Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w placówce oświatowej na stanowisku nauczyciel.
  8. Aby wziąć udział w wyścigu pokazowym Hand bike należy zaznaczyć właściwą opcję „Hand-bike” w panelu zgłoszeniowym podczas zgłoszeń elektronicznych lub w biurze zawodów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, obowiązek posiadania dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, do wglądu przez organizatora leży po stronie uczestnika biegu.
  9. Aby wziąć udział w Klasyfikacji drużynowejw zgłoszeniu indywidualnym należy podać właściwą nazwę Klubu (jednakowa pisownia we wszystkich dokonywanych przez członków drużyny zgłoszeniach).
  10. W kategorii Pasłęczanie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy podczas dokonywania zgłoszenia zaznaczą dodatkową opcję „Pasłęczanka/in”. Podczas weryfikacji w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do okazania dokumentu stwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Pasłęk.
  11. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeśli uczestnik właściwie wypełnił i przekazał organizatorom formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty wpisowego zgodnie z regulaminem biegu.
  12. W razie jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem, płatnościami prosimy o kontakt mailowy pod adresem: domtel@domtel-sport.pl

  VIII.Opłata startowa – wpisowe:

  1. W terminie do 09.05.2019r: 20zł. Limit zgłoszeń: 300.
  2. W dniu imprezy, tj. 11.05.2019r: 40zł. Limit zgłoszeń, do wyczerpania pakietów startowych.
  3. Opłaty dokonujemyw trakcie procesu zapisów elektronicznych do dnia 09.05.2019r. (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora biegu).
  4. W dniu zawodów opłatę startową w wysokości 40zł. wnosimy w biurze zawodów.
  5. Z opłaty startowej - wpisowego zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk, którzy w terminie do 09.05.2019r. dokonali zgłoszenia elektronicznego. Po tym terminie mieszkańców miasta i gminy Pasłęk obowiązuje opłata startowa w wysokości 20zł.
  6. Nie zwracamy dokonanej opłaty startowej – wpisowego. Nie jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika.
  7. Organizator wystawia rachunek na żądanie uczestnika Biegu Głównego.
  8. Rachunki wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej.
  9. Opłata startowapowinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

  IX.Świadczenia:

  1. Zawodnicy otrzymują:
   - numer startowy
   - agrafki
   - elektroniczny pomiar czasu
   - obsługę sędziowską i informacyjną
   - opiekę medyczną
   - upominki od sponsorów
   - napoje, wodę – stoisko z napojami
   - na mecie biegu oryginalny, niepowtarzalny, okolicznościowy, tłoczony medal
   - do dyspozycji zawodników zapewniamy przebieralnie, prysznice, umywalki

  X.Klasyfikacja końcowa, nagrody

  1.Klasyfikacja generalna:

  A. Mężczyźni:

  - Miejsca I-III: puchary, nagrody finansowe (I m: 500 zł; II m: 400zł; III m: 300 zł).

  B. Kobiety:

  - Miejsca I-III: puchary, nagrody finansowe (I m: 500 zł, II m: 400zł, III m: 300 zł).

  • Zawodnik odbierający nagrodę zobowiązany jest posiadać: PESEL, NIP oraz dokładne informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
  • Nagrody za klasyfikację generalną nie dublują się z nagrodami w kategorii wiekowej to znaczy, że jeśli zawodnik/zawodniczka otrzymał/ ła nagrodę w klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.
  • Wysokość nagród finansowych może ulec zmianie. W razie zmian zostaną one podanie do wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.

  2.Kategorie wiekowe:

  O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

  Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przyznane zostaną puchary/ statuetki oraz nagrody finansowe w wysokości I m-ce: 100zł, II m-ce: 75zł, III m-ce: 50zł..

  A. Mężczyźni:
  M: 16 - 19 lat
  M: 20 - 29 lat
  M: 30 - 39 lat
  M: 40 - 49 lat
  M: 50 - 59 lat
  M: 60 - 69 lat
  M: ponad 70 lat

  B. Kobiety:
  K: 16 - 19 lat
  K: 20 - 29 lat
  K: 30 - 39 lat
  K: 40 - 49 lat
  K: 50 - 59 lat
  K: 60 - 69 lat
  K: ponad 70 lat

  3.Klasyfikacja drużynowa:

  a) W ramach zespołu klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników (mogą być drużyny mieszane) danego zespołu. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanego zespołu. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i instytucji, grup firmowych, grup nieformalnych (tzw. koleżeńskich). Im mniejsza suma czasów osiągniętych przez poszczególnych zawodników tym wyższa pozycja drużyny w klasyfikacji końcowej.

  b) Najlepsze III zespoły otrzymają puchary. Najlepsza drużyna otrzymuje nagrody rzeczowe.

  4.Klasyfikacja Mistrzostw Polski Bankowców:

  a) Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

  5. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli:

  Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

  7. Klasyfikacja Pasłęczan:

  Zawodnicy za miejsca I-III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują puchary. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

  8. Klasyfikacja Hand bike.

  Zawodnicy za miejsca I, II, III w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują puchary, medale oraz upominki od sponsorów.

  9.Losowanie wartościowych nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników biegu głównego.

  XI.Zasady finansowania:

  1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
  2. Zawodnicy przyjeżdżają i biorą udział w biegu na koszt własny lub organizacji delegującej.

  XII.        Oświadczenie w/s braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów „14 Bieg Filipidesa” odbywających się w dniu 11.05.2019r., biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność, dysponuję dobrym zdrowiem pozwalającym na udział w biegu długodystansowym. Nie będę dochodził żadnych roszczeń finansowych i rzeczowych od organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

  XIII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych

   

  Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora 14 Biegu Filipidesa tj. Uczniowski Klub Sportowy „Gimpas”, 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21 oraz Szkoła Podstawowa nr 3, 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21 dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

  Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w internecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mój lub mojego dziecka biorących udział w 14 Biegu Filipidesa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie.

  Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

  XIV.       Postanowienia końcowe

  1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  3. Uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb zabezpieczających imprezę, tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wolontariuszy oraz innych służb porządkowych.
  5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w miejscu odbywania się imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
  7. Uczestnicy przebywają i poruszają się na terenie imprezy wg oznaczeń i komunikatów odpowiedzialnych służb.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

  XV. Inne

  • Dyrektor wykonawczy, sportowy z ramienia UKS Gimpas Pasłęk: pan Piotr Zienkiewicz, tel: +48 694 798 118; e-mail:  piazz@wp.pl
  • Dyrektor wykonawczy z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku: pan Marek Sarnowski, tel: +48 600 980 141

  Organizatorzy

 • adultjoy latex shemales