• videos gay
 •  top

  Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży

  (Oświadczenie nieletni)

  Biegi towarzyszące - dzieci i młodzieży

  I. REGULAMIN

  1. Biegi towarzyszące odbywać się będą w dniu 11 maja 2019 roku (sobota), w godzinach 13:30 – 14:30.
  2. Zapisy do 15 minut przed biegami w budynku SP3 przy ul. 3 Maja 21.
  3. Wpisowego nie pobiera się.
  4. Start do biegów towarzyszących będzie miał miejsce na linii startu do biegu głównego, tj. na ulicy 3-go Maja- obok budynku SP3 Pasłęk.
  5. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są zgłoszenia się w biurze zawodów (celem wpisania na listę startową oraz odebrania kartki startowej).
  6. W biegach towarzyszących biorą udział dzieci, uczniowie szkół, za których odpowiedzialność ponoszą rodzice lub inni prawni opiekunowie.
  7. Uczestnicy biegów towarzyszących nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  8. Niepełnoletni mogą być pod tymczasową opieką nauczycieli pod warunkiem okazania list zgłoszeniowych do biegów, potwierdzonych przez Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają uczniowie.
  9. Uczestnicy biegów towarzyszących zobowiązani są do posiadania aktualnych legitymacji szkolnych!!!
  10. Orientacyjny czas startu do biegów towarzyszących:
  (W przypadku dużej liczby startujących, rozdzielnie dziewczęta i chłopcy)


  - 13:45 - (1) Bieg Krasnala – 200m. (dzieci ur. 2014r. i młodsze)

  - 13:50 - (2) Bieg Małego Skrzata – 400m. (dzieci ur. 2013/ 2012r.)

  - 13:55 - (3) Bieg Dużego Skrzata – 800m. (ur. 2011/ 2010r.)

  - 14:00 - (4) Bieg Szalonego Małolata – 800m. (ur. 2009/2008r.)

  - 14:10 - (5) Bieg Nastolatka – 1000. (ur. 2007/2006r.)

  - 14:20 - (6) Bieg Nadziei Olimpijskich – 1000m, ur. 2005/2004/2003


  11. Organizatorzy przewidują medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg.
  12. Nagrody: Za zajęcie miejsc I-III – puchary lub statuetki i nagrody rzeczowe. Nagrody będą wręczane na podium przy mecie bezpośrednio po zakończeniu każdego z biegów.

  II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych

  Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka oraz mojego jako opiekuna prawnego/ rodzica przez organizatora 14 Biegu Filipidesa tj. Uczniowski Klub Sportowy „Gimpas”, 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21 oraz Szkoła Podstawowa nr 3, 14-400 Pasłęk, ul. 3 Maja 21 dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.
  Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w internecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie.
  Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.
  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.


  III. Postanowienia końcowe dla biegów towarzyszących dzieci i młodzieży

  1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  3. Uczestnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb zabezpieczających imprezę, tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wolontariuszy oraz innych służb porządkowych.
  5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających w miejscu odbywania się imprezy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas imprezy do celów organizacyjnych, marketingowych.
  7. Uczestnicy przebywają i poruszają się na terenie imprezy wg oznaczeń i komunikatów odpowiedzialnych służb.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

  IV. Inne

  1. Dyrektor wykonawczy, sportowy: Piotr Zienkiewicz, tel: +48 694 798 118; e-mail: piazz@wp.pl
  2. Dyrektor wykonawczy z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku: Marek Sarnowski, tel: +48 600 980 141


  Organizatorzy

 • adultjoy latex shemales